සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 62 – 2021.0108