සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 61 – 2021.01.07