සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 29 – 2020.11.20