සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 28 – 2020.11.19