සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 27 – 2020.11.18