සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 25 – 2020.11.16