ජීවන ගමනට සමුදුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සිඩ්නි චන්ද්‍රසේකර මහතා පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහන