සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 165 – 2020.11.12