සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 23 – 2020.11.12