සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 22 – 2020.11.11