සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 20 – 2020.11.09