සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 19 – 2020.11.06