සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 18 – 2020.11.05