විප්ලවයක් හරහා මේ ක්‍රමය වෙනස් කර යුතුයි – Niyamarthaya