ද්විත්ව පුරවැසිකම ගැන මිලින්දගේ මතය – Niyamarthaya