සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 152 – 2020.10.26