සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 11 – 2020.10.26