සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 10 – 2020.10.23