සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 09 – 2020.10.22