සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 08 – 2020.10.21