සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 150 – 2020.10.20