සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 07- 2020.10.20