සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 06 – 2020.10.19