සමහර ජන කොටසකගේ සමහර මතවාද ප්‍රයෝගික නැහැ – Niyamarthaya