සඳ තරු මල් – Sanda Tharu Mal – Episode 05 – 2020.10.16