අපේ මිනිස්සු කොරෝනා ගැන සැලකිලිමත් වුනා මදි – Niyamarthaya