සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 142 – 2020.10.08