සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 141 – 2020.10.07