කුරුලු සහ​ අභිමන්ගේ ආදර කතාව බිද වැටෙයිද? – Neela Pabalu