ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය – Niyamarthaya