ලොකූ ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක පැටලිච්ච කතාවෙ අවසානය – Neela Pabalu