ඔබට තියෙන ආදරේ – Susil Fernando ft. Bashi Madubashini – Sulan Kurullo