සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 126 – 2020.09.016