සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 124 – 2020.09.014