පුංචි කාලේ නොතේරෙන හුගාක් තැන් තියෙනවා අපිට,ඒත් අම්මා නිරුත්තර වෙන – Kisa (කිසා)