සංවේදී දේවල් කතා කරන එක ආදරේදි ලේසි නැහැ – Kisa (කිසා)