එයාට තුරුල්වෙලා ලගින් ඇවිදිනකොට දැනෙන හැගුම් කියාගන්න වචන නැහැ… – Kisa (කිසා)