පොඩි කාලේ අපි වැඩියෙන්ම කැමති අම්මා අපිව අගයකරන එකට,හරියට මේ වගේ.. – Kisa (කිසා)