පුංචි කාලේ තෑග්ගක් හම්බවෙනවා කියන්නෙ ඒක පුදුමකාර හැගීමක් – Kisa (කිසා)