ලොකු ලොකු සෙල්ලම් බඩු ලග නැති පොඩි එවුනුත් ඉන්නවා – Kisa (කිසා)