ජීවිතේ හැමදේම සමබර කරලා දෙන්නෙ පුලුවන් හැමදාම අම්මට විතරමයි Kisa (කිසා)