පුංචි කාලේ චිත්‍රයක් ඇන්දම දැනෙන සතුට වෙන කිසිම දෙයකින් ගන්න බැහැ Kisa (කිසා) අද රාත්‍රී 8.00 ට