පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්‍ෂයට කතා කාලය වැඩියෙන් ඕනද ? – Niyamarthaya