දුර්වල විපක්‍ෂයට ජාත්‍යන්තර සහය ගන්න පුළුවන්ද ? – Niyamarthaya