ජීවිතේ දැන දැනම වැරදි කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා – Kisa (කිසා)