සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 117 – 2020.09.03