සතරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාට යකෙක් වැහිලවත්ද? – Sal Mal Aramaya