අවුරුදු 20කට පසු අහම්බෙන් එලැඹෙන දෛවෝපගත මොහොත – Kisa (කිසා) – අද රාත්‍රී 8.00