රාහුල හාමුදුරුවෝ කපු මහත්තයා කිව්ව් දේ ගැන හිතයිද? – Sal Mal Aramaya