සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 112 – 2020.08.27